REGULAMIN KONKURSU na nazwę dla nowej restauracji

·         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem Konkursu jest: restauracja MALINOWY BZYK, DALANÓWEK 43A

09-100 PŁOŃSK NIP 118-119-87-90

2.     Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie NA POTALU FACEBOOK.

·            WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.     Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu MALINOWY BZYK.

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu.

2.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

3.      polubienie profilu MALINOWY BZYK https://www.facebook.com/malinowybzyk/

4.      polubienie i udostępnienie postu konkursowego.

5.      podanie proponowanej nazwy dla nowej restauracji w komentarzu pod postem konkursowym wystawionym na profilu organizatora

·         NAGRODA

Nagrodą w konkursie jest jednorazowa biesiada dla 10 osób w nowo otwartym lokalu.

Biesiada obejmuje : trzy przystawki, dwudaniowa kolacja na ciepło ( zupa, danie główne ) oraz napoje zimne, gorące i alkoholowe. Wartość napojów alkoholowych serwowanych podczas biesiady nie przekroczy kwoty 300 zł ( słownie : trzysta zł )według cen karty menu dostępnej w lokalu.

Zdobywca nagrody zostaje osoba , której propozycja nazwy zostanie wybrana przez organizatora jako nazwa dla nowej restauracji Organizatora.

Zwycięzca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania na rzecz Organizatora wyłącznego prawa do korzystania z utworu (zwycięskiej nazwy) i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawa do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięscy jeśli żadna z nadesłanych propozycji nazwy nie będzie użyta do nazwania nowej restauracji.

 

Termin i szczegóły :

Konkurs trwa do godz 23.59 dnia 30 marca 2020 roku.

Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez portal społecznościowy Facebook do godziny 23:59 dnia 01.kwietnia 2020.

Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

Osoba, która wygrała biesiadę dla 10 osób, odbierze zaproszenie  które  zostanie przekazanie w Restauracji Malinowy Bzyk za okazaniem dokumentu tożsamości i będzie można je wykorzystać do końca 2020. 

Nagroda zostanie przekazana zwycięscy po otwarciu nowego lokalu i uzgodnieniu dogodnego dla obu stron ( organizatora i zwycięscy ) terminu biesiady. Biesiada odbędzie się w ustalonym terminie w godzinach otwarcia nowo powstałego lokalu.

·         DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.     Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska

2.     Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

·         POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.

 

 

Close Menu